Nguyễn Thị Vân Anh
 • Nguyễn Thị Vân Anh
 • Tổ Văn Phòng
 • TQ-VT
 • 0948107468
 • NGÀY SINH:25/10/1981;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2011
Phan Thị Nhân
 • Phan Thị Nhân
 • Tổ Văn Phòng
 • KT
 • 0886354479
 • NGÀY SINH:9/2/1987;NƠI SINH:Thọ Xuân - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2012
Mai Thị Loan
 • Mai Thị Loan
 • Tổ Văn Phòng
 • Thư viện
 • 0988374305
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Hồ Thị Phương Như
 • Hồ Thị Phương Như
 • Tổ Văn Phòng
 • NV Thiết bị
 • 0972758720
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Hoàng Thị Châu
 • Hoàng Thị Châu
 • Tổ Văn Phòng
 • Tạp vụ
 • 01638511145
 • NGÀY SINH:1/1/1975
 • Nguyễn Văn Bình
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 0974086933
 • NGÀY SINH:1/1/1976
Nguyễn Thị Thương
 • Nguyễn Thị Thương
 • Tổ Văn Phòng
 • Y tế
 • 0966386339
 • NGÀY SINH:9/12/1989, NƠI SINH:Thanh Hoá