Đinh Thị Sen
 • Đinh Thị Sen
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn
 • 0941332678
 • NGÀY SINH:12/5/1978;NƠI SINH:Hà Quảng - Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:1/10/2001
Nguyễn Tiến Dũng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • BCH Công Đoàn
 • GV
 • 0972643986
 • NGÀY SINH:1/7/1986;NƠI SINH:Đô Lương - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2009
Vũ Thị Hà
 • Vũ Thị Hà
 • BCH Công Đoàn
 • GV
 • 0986485744
 • NGÀY SINH:1/7/1982;NƠI SINH:Kim Sơn - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005