Tạ Thị Thục Nữ
 • Tạ Thị Thục Nữ
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • GV
 • 0986216092
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Nguyễn Trường Thi
 • Nguyễn Trường Thi
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • GV
 • 0905238910
 • NGÀY SINH:13/10/1989;NƠI SINH:Núi Thành - Quảng Nam;NĂM VÀO NGÀNH:1/12/2012
Nguyễn Ngọc Hồng
 • Nguyễn Ngọc Hồng
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • GV
 • 0989266007
 • NGÀY SINH:21/9/1985;NƠI SINH:Yên Khánh - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:1/2/2009
Dương Đại Thể
 • Dương Đại Thể
 • Tổ Thể dục - GDQP
 • GV
 • 0989251466
 • NGÀY SINH:20/3/1982;NƠI SINH:Ninh Thắng - Hoa Lư - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005