Thành tích nhà trường

THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG

STT

NĂM HỌC XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG
01 2016-2017 Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ  
02 2017-2018 Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ  
03 2018-2019

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cờ thi đua của UBND tỉnh
04 2019-2020 Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ  
05 2020-2021 Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cờ thi đua của chính phủ