Đỗ Thị Hoa
 • Đỗ Thị Hoa
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 01682706435
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Lê Thị Thúy Ngân
 • Lê Thị Thúy Ngân
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 0908290792
 • NGÀY SINH:29/7/1992;NƠI SINH:Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:24/11/1985
Lê Thị Thanh
 • Lê Thị Thanh
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 01649574623
 • NGÀY SINH:23/9/1991;NƠI SINH:Thọ Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa;NĂM VÀO NGÀNH:26/10/2015
 • Hoàng Toại
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 01659713777
 • NGÀY SINH:1/1/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012
Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Văn Cường
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 0977890876
 • NGÀY SINH:5/2/1987;NƠI SINH:Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:12/8/2011
Lê Hữu Hiếu
 • Lê Hữu Hiếu
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 0987248602
 • NGÀY SINH:15/11/1982;NƠI SINH:Thọ Xuân - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:1/3/2009
Hồ Minh Toàn
 • Hồ Minh Toàn
 • Tổ Hóa - Tin
 • GV
 • 0986904624
 • NGÀY SINH:11/5/1984;NƠI SINH:Hưng Nguyên - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:5/10/2007