Nguyễn Thị Thi Thơ
 • Nguyễn Thị Thi Thơ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01683472541
 • NGÀY SINH:27/12/2089;NƠI SINH:Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:12/9/2011
Phạm Thị Kim Phúc
 • Phạm Thị Kim Phúc
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0985394787
 • NGÀY SINH:12/10/1982;NƠI SINH:Quảng Ngãi;NĂM VÀO NGÀNH:16/4/2007
Võ Tá Luận
 • Võ Tá Luận
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0979742905
 • NGÀY SINH:12/11/1982;NƠI SINH:Hương Long - Hương Khê - Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:21/12/2006
 • Lê Thị Thành Huế
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0966907928
 • NGÀY SINH:7/8/1986;NƠI SINH:Thừa Thiên Huế;NĂM VÀO NGÀNH:28/12/2011
Nguyễn Văn Quân
 • Nguyễn Văn Quân
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0977852805
 • NGÀY SINH:1/1/1982;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012
Lê Thị Ánh Hồng
 • Lê Thị Ánh Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01677089101
 • NGÀY SINH:2/12/1992;NƠI SINH:Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:28/7/2016
Nguyễn Thị An
 • Nguyễn Thị An
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0902155755
 • NGÀY SINH:6/5/1982;NƠI SINH:Nam Đàn - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:8/11/2005
Trần Thị Hoài Thanh
 • Trần Thị Hoài Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01202532532
 • NGÀY SINH:1/4/1985;NƠI SINH:Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:10/10/2009
Hoàng Sỹ Nam
 • Hoàng Sỹ Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01868766326
 • NGÀY SINH:1/1/1988;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:16/8/2012
Đỗ Thị Hoa
 • Đỗ Thị Hoa
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01682706435
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Nguyễn Tiến Dũng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0972643986
 • NGÀY SINH:1/7/1986;NƠI SINH:Đô Lương - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2009
Đỗ Thị Thuỳ Duyên
 • Đỗ Thị Thuỳ Duyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0962449917
 • NGÀY SINH:3/3/1989;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:26/12/2011
Lê Thị Thúy Ngân
 • Lê Thị Thúy Ngân
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0908290792
 • NGÀY SINH:29/7/1992;NƠI SINH:Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:24/11/1985
Nguyễn Đình Căng
 • Nguyễn Đình Căng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01667881332
 • NGÀY SINH:24/9/1987;NƠI SINH:Hưng Yên;NĂM VÀO NGÀNH:10/1/2011
Lý Thị Huyền
 • Lý Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0982012085
 • NGÀY SINH:1/5/1986;NƠI SINH:Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:9/10/2010
Lê Thị Thanh
 • Lê Thị Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01649574623
 • NGÀY SINH:23/9/1991;NƠI SINH:Thọ Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa;NĂM VÀO NGÀNH:26/10/2015
Mai Văn Sỹ
 • Mai Văn Sỹ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0935847669
 • NGÀY SINH:15/3/1979;NƠI SINH:An Bằng - Quỳnh Phụ - Thái Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Phan Anh Tuệ
 • Phan Anh Tuệ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0985551171
 • NGÀY SINH:1/1/1982;NƠI SINH:Diễn Châu - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2006
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0975287588
 • NGÀY SINH:3/5/1986;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2009
 • Hoàng Toại
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01659713777
 • NGÀY SINH:1/1/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012
Vũ Thị Hà
 • Vũ Thị Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0986485744
 • NGÀY SINH:1/7/1982;NƠI SINH:Kim Sơn - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Nguyễn Văn Phước
 • Nguyễn Văn Phước
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0905226008
 • NGÀY SINH:1/1/1980;NƠI SINH:Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Đinh Thị Minh Thùy
 • Đinh Thị Minh Thùy
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0905718688
 • NGÀY SINH:30/7/1979;NƠI SINH:Nam Đàn - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:18/2/2004
Nguyễn Văn Cường
 • Nguyễn Văn Cường
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0977890876
 • NGÀY SINH:5/2/1987;NƠI SINH:Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:12/8/2011
Tạ Thị Thục Nữ
 • Tạ Thị Thục Nữ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0986216092
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Phan Thị Huyền Trang
 • Phan Thị Huyền Trang
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01686447657
 • NGÀY SINH:20/11/1992;NƠI SINH:Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:28/7/2016
Chu Thị Thuý
 • Chu Thị Thuý
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01683489469
 • NGÀY SINH:1/1/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2012
Lê Hữu Hiếu
 • Lê Hữu Hiếu
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0987248602
 • NGÀY SINH:15/11/1982;NƠI SINH:Thọ Xuân - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:1/3/2009
Nguyễn Trường Thi
 • Nguyễn Trường Thi
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0905238910
 • NGÀY SINH:13/10/1989;NƠI SINH:Núi Thành - Quảng Nam;NĂM VÀO NGÀNH:1/12/2012
Hoàng Thị Sương
 • Hoàng Thị Sương
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0918274949
 • NGÀY SINH:1/1/1984;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:16/8/2012
Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Lê Thị Thanh Thuỷ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0985355769
 • NGÀY SINH:14/10/1987;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:15/8/2011
Hồ Minh Toàn
 • Hồ Minh Toàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0986904624
 • NGÀY SINH:11/5/1984;NƠI SINH:Hưng Nguyên - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:5/10/2007
Nguyễn Ngọc Hồng
 • Nguyễn Ngọc Hồng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0989266007
 • NGÀY SINH:21/9/1985;NƠI SINH:Yên Khánh - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:1/2/2009
Trần Thị Huyền
 • Trần Thị Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0966437086
 • NGÀY SINH:15/6/1987;NƠI SINH:Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:26/12/2011
Bùi Đăng Nghĩa
 • Bùi Đăng Nghĩa
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0976428458
 • NGÀY SINH:20/10/1980;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/4/2004
Đinh Thái Lưu
 • Đinh Thái Lưu
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0985398120
 • NGÀY SINH:0/1/1900
Dương Đại Thể
 • Dương Đại Thể
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0989251466
 • NGÀY SINH:20/3/1982;NƠI SINH:Ninh Thắng - Hoa Lư - Ninh Bình;NĂM VÀO NGÀNH:5/9/2005
Trương Văn Đoài
 • Trương Văn Đoài
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0935468979
 • NGÀY SINH:8/8/1977;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:0/1/1900
Nguyễn Chính Bình
 • Nguyễn Chính Bình
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • NGÀY SINH:15/3/1979;NƠI SINH:Thạc Lĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:21/12/2006
Trần Thị Thùy Dương
 • Trần Thị Thùy Dương
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0989689380
 • NGÀY SINH:14/6/1990;NƠI SINH:Nghi Lộc - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:20/9/2013
Nguyễn Thùy Giang Uyển
 • Nguyễn Thùy Giang Uyển
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0967483979
 • NGÀY SINH:2/1/1988;NƠI SINH:Đăk Mil - Đăk Lăk;NĂM VÀO NGÀNH:2/1/2014
Phạm Thị Thùy Trâm
 • Phạm Thị Thùy Trâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 01679656388
 • NGÀY SINH:1/10/1990;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:0/1/1900
 • Lâm Thị Tùng
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0902903866
 • NGÀY SINH:20/12/1979;NƠI SINH:Mỷ Châu - Phù Mỹ - Bình Định;NĂM VÀO NGÀNH:8/11/2005
Đoàn Thị Tâm
 • Đoàn Thị Tâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • GV
 • 0905489856
 • NGÀY SINH:31/10/1980;NƠI SINH:Quảng Xương - Thanh Hoá;NĂM VÀO NGÀNH:15/11/2005