Link điền thứ tự ưu tiên xếp thời khóa biểu

Quý thầy cô vào đường dẫn sau

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iOEJ0WWr2ytrs0s9HT4oQvpznnmV8qS8FtG9daxjlqk/edit#gid=1098009042

để điền thông tin.