FILE NHẬP THÔNG TIN HS THI LẠI VÀ DSHS THI LẠI 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • GVCN TẢI VỀ, THAM KHẢO DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI
  • NHỮNG HỌC SINH THI LẠI, GVCN CẦN NHẬP ĐIỂM TRUNG BÌNH CẢ NĂM CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO MÔN CẦN THI LẠI.
  • 13. THI LAI 2018