Nguyễn Thị Thi Thơ
 • Nguyễn Thị Thi Thơ
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 01683472541
 • NGÀY SINH:27/12/2089;NƠI SINH:Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:12/9/2011
Phạm Thị Kim Phúc
 • Phạm Thị Kim Phúc
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 0985394787
 • NGÀY SINH:12/10/1982;NƠI SINH:Quảng Ngãi;NĂM VÀO NGÀNH:16/4/2007
Phạm Thị Thùy Trâm
 • Phạm Thị Thùy Trâm
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 01679656388
 • NGÀY SINH:1/10/1990;NƠI SINH:;NĂM VÀO NGÀNH:0/1/1900
Lê Thị Ánh Hồng
 • Lê Thị Ánh Hồng
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 01677089101
 • NGÀY SINH:2/12/1992;NƠI SINH:Sơn Tiến, Hương Sơn, Hà Tĩnh;NĂM VÀO NGÀNH:28/7/2016
Lý Thị Huyền
 • Lý Thị Huyền
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 0982012085
 • NGÀY SINH:1/5/1986;NƠI SINH:Cao Bằng;NĂM VÀO NGÀNH:9/10/2010
Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 0975287588
 • NGÀY SINH:3/5/1986;NƠI SINH:Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:1/9/2009
Đinh Thị Minh Thùy
 • Đinh Thị Minh Thùy
 • Tổ Địa - Ngoại Ngữ
 • GV
 • 0905718688
 • NGÀY SINH:30/7/1979;NƠI SINH:Nam Đàn - Nghệ An;NĂM VÀO NGÀNH:18/2/2004